Er du PTSD-ramt politikollega?

 

 

Læs her - Temadag Slutevaluering

Dummy skjult SEO afsnit.

Dette er en sætning med ordet PTSD og særlig social indsats. Herefter en sætning indeholdende Detgodeliv. Så nævner vi depression og angst, samt politi og social indsats. Hvem kan hjælpe Peer to Peer. Fri af PTSD, fri af terapi og fuld af gode livsværdier.

I dette afsnit skrives sætninger med valgte SEO keywords, så GoogleBot køber at de er relevante.

Billede af angst

Rådgivning og selvhjælp

Vi tilbyder i 2021-22 rådgivning og selvhjælp på baggrund af en bevilling af midler fra Socialstyrelsen til gennemførsel af besøg med hos PTSD-ramte politifolk i eget hjem for op til 12 deltagere.
Målgruppen udgøres af PTSD-ramte og deres familier, der som ansatte eller tidligere ansatte i politiet har isoleret sig socialt – i forhold til arbejdspladsen, samfundet, venner eller internt i familien. Selv efter flere, ofte lange behandlingsforløb føler mange sig opgivet og svigtet i deres tidligere funktion som samfundets stærke beskyttere og har som konsekvens deraf isoleret sig – i nogle tilfælde i forhold til deres nærmeste familie.

Mange, men ikke alle, har fået sygepension eller i en årrække kæmpet for at få anerkendelse for deres arbejdsskade.
Målgruppen ydre kendetegn er en ulykkelig konsekvens af det pres, den enkelte PTSD-ramte oplever. Et pres der forstærker den tilskadekomnes symptomer og medfører et øget konfliktniveau i familien, risiko for skilsmisse, tab af venner, tab af job, økonomisk usikkerhed samt utryghed i hjemmet, som kan medføre mistrivsel for børn og unge i forhold til skole og venner. 

Læs mere..

Inklusion i socialt Peer to Peer netværk

Projektet tilbyder i 2021-22 en særlig tilrettelagt social indsats for PTSD-ramte politifolk, der ønsker at deltage og medvirke til inklusion af PTSD-ramte kolleger i frivilligt Peer to Peer netværk. På baggrund af bevilling af midler fra Socialstyrelsen – til iværksættelse og koordinering af projektet – kan projektet tilbyde op til 20 PTSD-ramte politifolk at modtage og blive en del af denne nye og spændende sociale indsats.
Projektet har ikke fokus på PTSD, men på mennesket bag diagnosen. De og deres familier har store sociale udfordringer. PTSD-symptomerne øger konfliktniveauet i familien. Mange isolerer sig fra sociale fælleskaber og oplever større risiko for skilsmisse, tab af job og venner. Børn og unge mistrives og i skolen trues deres sociale og faglige udvikling. Håb og tro på fremtiden svinder. Hidtil har det været svært at nå ud til disse familier, men ønsker med dette initiativ at forbedre mulighederne.

Projektet's formål

Projektet formål er at etablerer og opbygge et landsdækkende netværk bestående af frivillige mentorer, der med indsigt i PTSD, fra deres eget liv, har opnået overskud og parathed til at hjælpe andre. Denne proces støttes af familierådgiverne, som fælles bindeled, i at bringe den konstruktive viden og erfaringer i spil til gavn for andre PTSD-ramte kolleger. Som både mentorer og deltagere, handler projektet om – i et Peer to Peer perspektiv – at hjælpe hinanden med at bryde den onde cirkel, så familierne aflastes som helhed, og oplever de får mere overskud og parathed til at tage initiativer og fungere i sociale fælleskaber.

Læs mere..

Særlig social indsats - fri af PTSD

Det er en fornøjelse for os, der frivilligt har startet projektet at vi i med en bevilling fra Socialstyrelsen, kan iværksætte en særlig social indsats i 2023, som bygger videre på seneste års gode erfaringer med hjælp til politifolk med PTSD i svær grad. Denne indsats beståer af en kombination af familierådgivning og inklusion i socialt Peer to Peer netværk og har et overordnet mål om på denne baggrund af at hjælpe målgruppen til at deltage aktivt og medvirke i opbygningen af et landsdækkende korps af frivillige ressourcepersoner, som hjælper ligesindede kolleger til en hverdag med fokus på ‘Det gode liv – fri af PTSD’

Der er plads til deltagelse af ialt 25 PTSD-ramte politifolk og deres familier i dette projekt. Tilmelding er mulig fra januar 2023, og vi optager nye deltagere, så længe der er ledige pladser.

Læs mere..

Målgruppen

Målgruppen er PTSD-ramte politifolk, som har isoleret sig, fordi eksisterende hjælp ikke har været målrettet dem i tilstrækkelig grad. Som konsekvens af PTSD-symptomer i svær grad forekommer; et øget konfliktniveau i familien, større risiko for skilsmisse, selvmordsforsøg, selvmordstanker, depression, misbrug, tab af venner, tab af job for den pårørende m.m. Typisk kendetegn er mistillid til andre, hvilket betyder at målgruppen ikke formår i tide at tage initiativt til at søge hjælp og især ikke ud af deres velkendte politinetværk.

Et andet kendetegn for målgruppen er de over længere tid, har haft psykiske belastningsreaktioner, har tilsidesat egne behov og gradvist isoleret sig i en uhensigtsmæssig rolle i hverdagen. Dette betyder at gruppen ikke har overskud til at initiativ til at søge hjælp, og ofte ender med at trække sig fra alt socialt uden at få den nødvendige hjælp.

Mange kan også have tabt eller fravalgt deres familie- og arbejdsmæssige identitet og føler sig stigmatiseret med PTSD-diagnosen og mister troen på at besidde de evner, der skal til at for at kunne klare sig succefuldt indenfor et andet erhverv i samfundet. Nogle er umiddelbart efter fyring fra politiet blevet tildelt sygepension, og kæmper alene en ulige kamp for at få anerkendt psykiske tilskadekomst som arbejdsskade.  

Målgruppens ydre kendetegn er en ulykkeligt konsekvens af de svære traumer og øget pres fra omverdenen i hverdagen, som den enkelte oplever. Uvisheden omkring deres økonomiske situation, skaber en utryghed og mistrivsel hos den PTSD-ramte, som selvsagt også i høj grad påvirker samlever og evt. hjemmeboende børn, unge i hjemmet.

Sociale aktiviteter i projektet

Her kan du læse om kommende og afholdte aktiviteter i projekt ´Det gode liv – fri af PTSD´.

Kommende aktiviteter

Tilmelding til Særlig social indsats – fri af PTSD fra primo januar.

Projektet og dets hjælpemuligheder offentliggøres. Som led i rekrutteringen til projektet, har vi som supplement til foreningens sociale medier, oprettet dennen hjemmeside og udviklet den til formålet.

 

Afholdte aktiviteter

• God nyhed 24.11.2022 – på baggrund af ansøgning modtog vi bevilling fra Særlig Soc, Socialstyrelsen til iværksættelse af Særlig social indsats – fri af PTSD med projektperiode 1.12.2022 – 31.12.2023

• Temadag afholdt 4.11.2022 på Sjælland.

• Afrapportering af Rådgivning og selvhjælp gennemført sept. 2022

• Afrapportering af Inklusion i socialt Peer to Peer netværk gennemført sept.2o22

• Anden halvdel af seminar 2 afholdes 27.06.22 i Odense.
• Rådgivning og selvhjælp. Afsluttende besøg inden ferie, Sjælland i uge 25/26
• Rådgivning og selvhjælp: Afsluttende besøg inden ferie, Jylland i uge 24

• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk: Seminar 2 første halvdel afholdt i Odense 8.06.22 for to deltagere.
• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk: Seminar 1 første halvdel afholdt i Silkeborg 31.05.22 for fem deltagere

• Ansøgning om Særlig Soc, Socialstyrelsen afsendt 26.08.2022

• Ansøgninger til PUF, Socialstyrelsen afsendt 30.05.22. I projekt 2022-23 har vi ansøgt Socialstyrelsen om tre indsatser. Fortsættelse af Rådgivning og selvhjælp, Inklusion i socialt Peer to Peer netværk og som noget nyt en Peer indsats for pårørende til PTSD-ramte politifolk. Svar fra Socialstyrelsen gives i medio september 2022.

 

Evalueringer og ansøgte projekter

Her kan du læse evaluering og afrapportering  af tidligere indsatser vi har udført for midler bevilliget fra Socialstyrelsen til udviklingen af projekt ´Det gode liv – fri af PTSD´

Afrapportering af projektet 2021-22 til Socialstyrelsen gennemført:

• Rådgivning og selvhjælp. Projekt 2021-22. Deltagelse over mål med 17 PTSD-ramte, som modtog besøg i eget hjem. Afrapporteret j.f. Socialstyrelsens vejledning og skema til formålet. Resultat anført, mål borgerniveau: opfyldt i høj grad samt fuldt opfyldt. Temadag blev afholdt den 3.11-2022 i København.

• Inklusion i socialt Peer to Peer netværk. Projekt gennemført 2021-22 med deltagelse af 25 PTSD-ramte politifolk, hvilket er antalmæssigt over mål. Afrapportering gennemført j.f. Socialstyrelsens vejledning og skema til formålet. Resultat anført, mål på borgerniveau: opfyldt i høj grad samt fuldt opfyldt.

Evaluering til Socialstyrelsen af projekt 2020-21 gennemført af MedAnsvar ApS med evalueringsrapport

(Rapport 2020-21) Download evalueringsrapport her..


Ansøgte projekter:

Ingen angivet pt.

Sådan arbejder vi

Vi tilbyder netværksstøtte og familierådgivning i eget hjem med det mål at du får den hjælp, præcist som du har brug for, så du igen kan få overskud til at fungere og gradvist tage sociale initiativer i hverdagen. Det skal ses som et supplement til din egen trivsel i familien som helhed – altså en hjælp til hele familien i at bryde med de personlige og sociale konsekvenser af PTSD.
Vi hjælper både nuværende og tidligere ansatte i politiet. Vores erfaringer viser, at det aldrig er for sent at få denne hjælp, så tilbuddet gælder også dig, hvor fortidens ’blå blik og sirener’ aktivere PTSD-symptomer og du måske af den grund har afbrudt kontakten til dine aktive politikolleger.
Tilgangen er udviklet i samarbejde med PTSD-ramte politifamilier, der selv har haft gavn af og profiteret af en specialiseret rådgivning, som er tilpasset målgruppen, der har parathed til at indgå i et nyt socialt netværk og ønsker at bidrage med rådgivning og hjælp til selvhjælp.

AKUTTELEFON

For deltagere i projektet er rådgiver Christian altid tilgængelig for en telefonsamtale eller et hjemmebesøg med kort varsel, hvis der opstår usikre situationer, der aktiverer PTSD.

Særlig Social Indsats: Blog

Her kan du følge vores projekt, arbejdet med PTSD-ramte og deres egen vej hen til personlig bedring, trivsel, og ønsket om at komme ud og hjælpe andre.

Vi tilbyder hjælp til:

 • At skabe ro og indre sikkerhed
  i stedet for angst
 • At overkomme sorg, tristhed og depression
 • At opnå trivsel og balance i familier
  i udsatte situationer
 • At skabe og fastholde det gode og sunde arbejdssmiljø

Hvad siger deltagerne

“Det har været et fedt projekt, hvor der er blevet taget fat i familiedelen. Fokus har været på ressourcerne i vores familie. På den måde er vi ikke blevet holdt fast i alt det, der har med sygdom og begrænsninger at gøre… I dette projekt er der blevet gjort noget for vores samlede familie. Det etablerede system her ikke et tilsvarende tilbud.”
Deltager C, projekt 2020-21

”Det har været rigtig godt, at familierådgiveren er kommet hjem til os. Det betyder, at han har set mig også på dårlige dage, hvor jeg normalt ville have meldt fra til aftaler ud af huset. Noget andet positivt er, at min kone har været inddraget i projektet. Det har givet hende en kæmpestor forståelse for, hvordan mit hoved fungerer, og hvad der sker, når jeg reagere i en given situation… Projektet er virkelig godt for familier.”
Deltager H, projekt 2020-21

”Jeg har længe efterspurgt et tilbud med fokus på familien som helhed, da det er dem, som skal leve med mig og se på mig alle tidspunkter af døgnet… Det har været en stor fordel at min kone også har deltaget i forløbet”
Deltager J, projekt 2020-21

”Nu tænker jeg mere, at der er en mening med de her ting: at vi skal ud og hjælpe andre på baggrund af vores egne erfaringer”
Deltager F, projekt 2020-21

Støt - Det gode liv friafPTSD

  Send en besked

  8 + 9 =