Rådgivning og selvhjælp

Kontakt

Rådgivning og selvhjælp

Vi tilbyder i 2021-22 rådgivning og selvhjælp på baggrund af en bevilling af midler fra Socialstyrelsen til gennemførsel af besøg med hos PTSD-ramte politifolk i eget hjem for op til 12 deltagere.

Målgruppen udgøres af PTSD-ramte og deres familier, der som ansatte eller tidligere ansatte i politiet har isoleret sig socialt – i forhold til arbejdspladsen, samfundet, venner eller internt i familien. Selv efter flere, ofte lange behandlingsforløb føler mange sig opgivet og svigtet i deres tidligere funktion som samfundets stærke beskyttere og har som konsekvens deraf isoleret sig – i nogle tilfælde i forhold til deres nærmeste familie.

Mange, men ikke alle, har fået sygepension eller i en årrække kæmpet for at få anerkendelse for deres arbejdsskade.

Målgruppen ydre kendetegn er en ulykkelig konsekvens af det pres, den enkelte PTSD-ramte oplever. Et pres der forstærker den tilskadekomnes symptomer og medfører et øget konfliktniveau i familien, risiko for skilsmisse, tab af venner, tab af job, økonomisk usikkerhed samt utryghed i hjemmet, som kan medføre mistrivsel for børn og unge i forhold til skole og venner.

Vores målsætning er at forhindre denne negative sociale udvikling og konsekvens af en PTSD, der er opstået udelukkende på grund af arbejdsrelateret tilskadekomst. Via specialiseret rådgivning og hjælp til selvhjælp styrkes den PTSD-ramte til at bryde isolation og støttes til at genopbygge fysisk og mentalt overskud til igen at være aktiv i familien og den nære sociale omverden.

Forventede resultater:

For PTSD-ramte:
• Oplever at rådgiveren kommer jævnligt i hjemmet med redskaber og sparring på hverdagsudfordringer, der øger trivsel i samspil med ægtefælle og børn ud fra en individuel tilrettelagt og løbende tilpasset plan.
• Får mere energi til at deltage i sociale arrangementer.
• Kan via hjælp til selvhjælp og anvendelse af mentale værktøjer agere hensigtsmæssigt i hverdagssituationer, der før blev begrænset af PTSD-symptomerne eller den ramtes dagsform.
• Bruger værktøjerne i samspil med ægtefælle og børn.
• Konsoliderer den nye positive identitet og resiliens i samspil med netværk og den nære omverden.

For familien:
• Konfliktniveauet i familien sænkes og overskud øges.
• Børn får ro og lyst til social udvikling og fordybelse – i skole og fritid.
• Ægtefællens afhængighed af den PTSD-ramtes dagsform afløses af egne behov samt kontakt og tilknytning til familie, job og netværk
• Begge ægtefæller deltager og tager medansvar i familien og i lokale sociale netværk (skole og foreninger).

Fremadrettet

I takt med den positive udvikling indvirker på families livskvalitet, opstår der for den PTSD-ramte en ny tro på fremtiden – og tit et ønske om at opnå fornødne parathed til at kunne hjælpe andre igennem sociale aktiviteter og konstruktive fælleskaber. Vi har derfor oplevet en stor interesse blandt PTSD-ramte politifolk, for deltagelse i særligt tilrettelagte seminarer, der udruster deltagerne med redskaber til at blive familiementorer i det nye projekt; Inklusion i socialt Peer to Peer netværk.

Støt - Det gode liv friafPTSD

    Send en besked

    10 + 15 =